4 березня 2013

Рецензія на видання «Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах»

Необхідною умовою життя в сучасному світі, який все більше набуває рис інформаційного, є розвиток інформаційно-аналітичної діяльності. Нині вона стає невід’ємною складовою частиною робочого процесу найрізноманітніших організацій: від органів державного управління і потужних фінансово-промислових корпорацій – до невеликих приватних кампаній і фірм, оскільки обґрунтовані прогнози ситуації, які базуються на аналізі інформації, є необхідними для їх успішного функціонування. Тому до структури професійної компетентності спеціаліста будь-якого профілю, особливо спеціаліста в галузі міжнародних відносин, повинна бути включена інформаційно-аналітична діяльність.

Для забезпечення професійної підготовки таких спеціалістів київське видавництво «Кондор» у 2012 році видало навчальний посібник «Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах». Авторами книжки є відомі українські вчені: професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Київського університету туризму, економіки і права, заслужений діяч науки і техніки України, доктор історичних наук, професор Муковський І. Т., професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Київського університету туризму, економіки і права, кандидат економічних наук, доцент Міщенко А. Г. і професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Київського університету туризму, економіки і права, кандидат економічних наук, доцент Шевченко М. М. Видання рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист МІ/11-4221 від 26.05.2011 р.) і розраховане на студентів, аспірантів, викладачів та всіх тих, хто цікавиться проблемами міжнародних відносин. Навчальний посібник побудовано за стандартами кредитно-модульної системи відповідно до умов Болонської декларації.

Згідно з «Освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030203 «Міжнародні економічні відносини», Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, в посібнику розглядаються теоретичні засади інформаційно-аналітичної діяльності та основні напрями формування інформаційної та прогностичної культури економістів-міжнародників.

Посібник містить тематику навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах», матеріали лекцій і плани семінарських занять, тематику індивідуальних науково-дослідних завдань, перелік питань, що виносяться на контрольні заняття (модульний контроль).

Навчальна дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах» є складовою підготовки бакалаврів та магістрів за фахом «Міжнародні економічні відносини», в якій викладаються концептуальні і методичні засади використання сучасних технологій для збору, аналізу, прогнозування і вироблення рекомендацій для прийняття управлінського рішення в системі зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності.

Нагальна потреба в такому виданні очевидна. Його актуальність пояснюється й тією обставиною, що вітчизняна управлінська еліта, за оцінкою президента Національної академії державного управління при Президентові України Юрія Ковбасюка, «не відповідає тим вимогам, які висуває до них держава та суспільство», очевидно, і в зовнішньополітичній сфері — також. Бо, на погляд фахівців, значній частині сучасної політичної та управлінської еліти України притаманні відносно низький рівень професійної підготовки і відсутність необхідного справжній еліті стратегічного мислення. Тому держава Україна робить необхідні заходи з виправлення становища, що склалося внаслідок впливу різних несприятливих факторів.

Зокрема, Указом Президента України від 1 лютого 2012 року № 45/2012 схвалена СТРАТЕГІЯ державної кадрової політики на 2012–2020 роки. Її реалізації, безсумнівно сприятиме і навчальний посібник київських вчених Муковського І. Т., Міщенка А. Г. і Шевченка М. М. «Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах».

Зміст навчального посібника